Zneei tini ovzdu i paralely

V nových obdobích ve vzduchu, mù¾e být zneèi¹tìní, jako je prach, silné èástice a cokoliv, nepøíjemné pro plic a mù¾e také zpùsobit alergické reakce pøi prùchodu kù¾í.

V síle prùmyslových procesù vzniká kontaminace, která proniká do obsahu struktury prachu a pevných èástic. Malé pevné látky a prach, které se pohybují ve vzduchu, mohou být pro zdraví jedovaté, proto je vy¾adujeme, aby byly o¹etøeny døíve, ne¾ vstoupí do dýchacího systému.

Mezi základní zdroje prachu patøí øezání, brou¹ení a brou¹ení, stejnì jako výroba prá¹ku v potravináøském a farmaceutickém prùmyslu. O¹etøení textilií, døevìných materiálù a dal¹ích slouèenin je kombinováno s výrobou prachu a vláken, které mohou být pro plíce komplikované a zpùsobují alergické reakce. Ka¾dý prùmysl, který je vystaven pùsobení ¹kodlivých prachù, se zajímá o odsávání prachu nebo lapaèe prachu vyrobené v souladu se smìrnicí EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy lapaèù prachu, odsávací ramena i øe¹ení v oblasti èi¹tìní, sání a filtrace.

Výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra mohou být na jiných pracovi¹tích mimo provoz.

Vzhledem k tomu, ¾e výbu¹ný prach, který vychází z nìkterých organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom zabránili výbuchu prachu. Evropské spoleèenství zaèlenilo dvì smìrnice, které fungují v atmosféøe rychlého a hoølavého prachu, nazývají se smìrnice ATEX.

Pou¾ití tìchto dvou smìrnic mìlo za následek zlep¹ení ochrany proti výbuchu - bylo tøeba rùzných technických a organizaèních prací. Spoleènosti, které zamìstnávají nejlep¹í specialisty v oblasti prùmyslové filtrace vzduchu, vyvíjejí spoleèné výrobky s po¾adavky smìrnice ATEX, které splòují v¹echny bezpeènostní normy.

Zaji¹tìní spolupráce s po¾adavky státních nebo místních zákonù je v oblasti odpovìdnosti místních obchodních organizací a spotøebitelù.