Z prachu mleeni

Formexplode

V podniku, kde se øíká prach, kapaliny, plyny nebo dokonce hoølavé výpary a neexistují zde ¾ádné zóny, které by mohly existovat s rizikem výbuchu, by mìl být neprodlenì vypracován komplexní dokument nazvaný vyhodnocení rizika výbuchu.Je tøeba mít na pamìti, ¾e zamìstnavatelem je povinnost identifikovat potenciálnì výbu¹né zóny.

Kromì toho zásada odstavce § 37. 1. Naøízení ministra vnitra a péèe ze dne 7. èervna 2010 v historii po¾ární ochrany budov, jiných stavebních prací a oblastí (Úø. Vìst. 10.109.719, rovnì¾ pro úèely a to isté na v tìsné blízkosti oblastí, kde se mohou vyrábìt, skladovat, skladovat hoølavé materiály nebo kde mohou být uvolnìny smìsi, které mohou zpùsobit explozi, provede se posouzení rizika výbuchu.Pøi souèasném hodnocení je absolutnì nutné oznaèit prostory, které jsou v nebezpeèí výbuchu. V místech a vnìj¹ích prostorech musí být oznaèeny pøíslu¹né zóny výbuchu. Grafická dokumentace by mìla být pøipravena s klasifikací a faktory, které mohou zpùsobit výbuch.

Posouzení rizika výbuchu by mìlo být pøedpokládáno v souladu s platnými evropskými normami, mimo jiné je tøeba uvést:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né prostøedí. Pøedcházení výbuchu a kontrole výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikace prostoru - prostøedí s výbu¹nou atmosférou.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né prostøedí.Klasifikace prostoru. Atmosféra obsahující hoølavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovody. Hodnocení a vysílání výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektování, výbìr a montá¾ elektrických instalací"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkající se klasifikace plynù a par - Zku¹ební metody a tabulkové informace"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾adavky na dùvìru a instalaci sekundárních baterií.,