Vlasy modelovani na kartae

Moje neteø má ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete ji pohladit, høebenat a pøitlaèit. Ona je tak zapojen, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, mù¾e udìlat pìt copù pìtkrát, poka¾dé, kdy¾ na nì vlo¾í vlasové doplòky, nebo je stiskne. Miluje ¹kolní vystoupení a formuje se k nim. Její nedávná role královny stra¹ákù byla legraèní a potøebovala skvìlé vlasy a obleèení. Zpoèátku ji Mama zapletla s nìkolika copánky, k nim¾ byly pøipevnìny stuhy. Pak ten roztomilý jedenáctiletý øekl ne, ne, je¹tì jednou. Vypadala bych lépe v kudrnatých vlasech ... tak to zaèalo. Pùl hodiny pøetaktování, navíc jejich pokládka. Vypadala krásnì jako velká princezna. Ale jako hosté se zka¾enými holèièkami rychle zmìnila názor. Bez èekání, a¾ na to, ¾e od zaèátku pøípravy na pøedstavení uplynuly dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnil nápad, a ve svém stylu to ¹lo o pár dal¹ích, "neeee, nechci, ve kterém si nevzpomínám na princeznu, co její otrok je moc rád." Zeptala se sama sebe na nový úèes, vlasy rozøezané na podstatu volné koky. Vzhledem k tomu, jak u¾ øíkala, u¾ máme praxi v øezání jejích vlasù, tak¾e to je to, co naprosto ¹lo velmi rychle. Její rodiè z nìjaké strany mì na druhé stranì a za pár minut byl postaven.

Vlasy pro holky