Vlasy jsou patni uspooadany

Mùj neteø se zvlá¹» líbí hraje si s vlasy, mù¾e¹ ji drá¾dit po celé dny a vyèesat si vlasy. Zároveò je skuteènì odhodlána, ¾e pokud chci, aby to vypadalo perfektnì, mohu dát jeden prstík asi tucetkrát, polo¾it na nì v¾dy pøíslu¹enství na vlasy nebo si je pøipnout. Nejvíce má rád ¹kolní stagings a plánuje jim. Její nová tvorba, princezna Joker, je navíc zábavná a ráda bych mìla skvìlý úèes a obleèení. Na zaèátku maminka mávala pár páskù, na nì¾ byly pøipoutány stuhy. Pak ta okouzlující dívka øekla ne, ne, ne jednou. Ano, udìlám to v místnostech ... a zaèalo to. Ètyøicet minut managementu kromì jejich modelování. Vypadala krásnì jako skuteèná královna. Nicménì, stejnì jako u aristokratù, rychle zmìnila názor. Nevytváøí se s posledním, ¾e se od zaèátku uèení k produkci dostalo více ne¾ dvou hodin. Neoèekávanì ... to zcela zmìnilo my¹lenku, ale ve svém stylu to znìlo je¹tì nìco takového, jako je to "neeeeee, opravdu nechci, neøeknu nic o aristokratovi, který je pro ni nejvhodnìj¹í". Vynalezla nový úèes, pøitiskla si vlasy do role volné koky. Proto¾e samozøejmì, jak jsme øekli vý¹e, máme ji¾ pøechod pøi tvarování vlasù, tak¾e tentokrát to ¹lo extrémnì hladce. Její matka, z nìjaké strany mé, na druhé stranì, byla dokonèena za pár minut.

Member XXL

Nejlep¹í vlasy pro dívky