Vlasy 40 cm

Moje neteø si velmi rád hraje s vlasy, mù¾ete ji po nìkolik dní pohladit a také ji vyèistit. Ona je tak zapojená, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, mù¾e zaøídit jeden cop asi desetkrát, poka¾dé vìnovat pozornost zaøízením na vysou¹ení vlasù nebo vkládání sponek na vlasy. Má rád ¹kolní inscenace a vystupuje pøed nimi. Její nová tvorba byla také originální a potøebovala dokonalý úèes a obleèení. Zpoèátku maminka mìla malé copánky s luky. Pozdìji tato krásná holèièka øekla ne, ne, a ne znovu. Budu vypadat hezky ve øízených vlasech ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut øízení kromì jejich plánování. Vypadala krásnì jako jediná královna. Kdy¾ se v¹ak zabývala princeznami, rychle zmìnila názor. Neznamená to, ¾e od zaèátku pøípravy na pøedstavení uplynuly více ne¾ dvì hodiny. Neèekanì .... zcela zmìnil koncept, zatímco ve svém projevu to byla dlouhá doba, tolik "nieeee, nelíbí se mi to, jak si nevzpomínám na královnu, nanejvý¹ na její slu¾ku." Po¾ádala o nový úèes, vlasy vypadaly v perspektivì plné koky. Proto¾e, jak jsme øíkali døíve, máme nyní test na støíhání vlasù, pak to tentokrát ¹lo velmi rychle. Její matka byla na jedné stranì navíc vyrobena z dal¹í.

Zde najdeme vlásenky