Ventilace sedadla

Nesprávná instalace odsávání prachu a centrálního vysávání zpùsobuje vá¾né nebezpeèí výbuchu, proto musí být ka¾dá instalace postavena v souladu se základními normami zavedenými v principu ATEX, tzv. Atexovou instalací.

Identifikace a hodnocení nebezpeèí výbuchuAbychom si mohli od poèátku vybrat úèinné metody ochrany zaøízení, musíme identifikovat a zhodnotit jeho nejcitlivìj¹í body. V tomto smyslu provádíme tzv hodnocení výbu¹ného rizika na výkonné úrovni. Tato skuteènost pro úøad doporuèuje projektu soubor v¹ech doporuèení. Po jejich pøizpùsobení aplikaci bude navr¾eno koneèné posouzení rizika výbuchu nebo dokument na ochranu proti výbuchu.

Sní¾ení rizika výbuchuV oblasti sni¾ování rizika výbuchu v budovaných zaøízeních se doporuèuje takový pøístup, jako jsou: antistatické nebo vodivé náboje pro filtraci, elektrická a neelektrická zaøízení s certifikátem ATEX, vybavení pro montá¾ a mìøení a uzemnìní.

Minimalizace úèinkù výbuchuRiziko výbuchu není mo¾né vylouèit a¾ do samého konce. V souladu s po¾adavky obou smìrnic ATEX se proto v instalacích pou¾ívá ochrana proti výbuchu.

Dodávky pro realizaci sbìru prachu a centrální vysávání jsou provádìny na klíè. Vy¾aduje, aby odborníci pøevzali plnou odpovìdnost za komplexní realizaci ka¾dého stavu investice - od návrhu, pøes výrobu v¹ech komponent systému, a¾ po montá¾ a uvedení do provozu novì instalovaného zaøízení.

Úspora prostøednictvím optimalizaceZvlá¹tní dùraz byl kladen na optimalizaci filtraèních zaøízení z hlediska energetické úèinnosti a navíc efektivity odstraòování prachu. Výsledkem tìchto implementací je oèekávaný finanèní výsledek a pøedev¹ím pøispìt k ochranì pøírodního prostøedí na¹eho svìta.

Efektivní a navíc velmi efektivníFiltraèní materiál má nejdùle¾itìj¹í prvek úèinného a tím pøirozeného prvku systému sbìru prachu a centrálního vysávání. Pøi správném výbìru je zaruèena vysoká èistota odprá¹eného vzduchu bez zohlednìní pracovních podmínek. To je jediný dùvod, proè si ji in¾enýøi vybírají pro ka¾dou investici.