Vakuove baleni anglietiny

Potravináøské výrobky jsou stále èastìji uvádìny za zvlá¹tních podmínek, aby se prodlou¾ila doba jejich dr¾ení a dodateènì minimalizovalo riziko po¹kození pøi kontaktu se vzduchem nebo jinými produkty. Vakuové balení potravin je v souèasné dobì nejen v továrnách, ale také ve stravovacích zaøízeních nebo ve vlastních bytech. Vakuové balení umo¾òuje skladování potravin v domácích podmínkách po mnoho mìsícù.

Co je balení vakuových potravin? V tomto smyslu se pou¾ívají speciální typy plastových sáèkù nebo plastových obalù, ve kterých jsou skladovány potraviny. Následnì s profesionálním vybavením z kontejneru nebo vaku je vzduch odtahován a plastová nádoba nebo ta¹ka je velmi peèlivì utìsnìna (plastový sáèek je stále svaøován. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

Co umo¾òuje vakuové balení potravin? Urèitì zvy¹uje dobu skladování jiných potravin. Ve vakuových mraznièkách mù¾e být vakuovì tìsné maso skladováno po dobu 26 mìsícù a doba skladování tìla v chladnièce nebo ve volných produktech skladovaných pøi pokojové teplotì je také výraznì prodlou¾ena. Vakuové nádoby chrání potraviny pøed úèinky vzduchu, ale také houbami a mikroorganismy, které èasto zpùsobují zka¾ení potravin. Vakuovì uzavøené výrobky si zachovávají ve¹kerou chu» a vùni, pøièem¾ zachovávají svou strukturu.

V soukromých interiérech jsou také speciální nádoby uzavøené pod vakem pro skladování konzerv a speciální zátky pro vakuové utìsnìní lahví. Díky dopravní zácpì po otevøení mù¾e být víno ulo¾eno ne po dobu 2 dnù, ale po dobu 20 - 25 dnù. Cork chrání víno proti oxidaci a jedno víno zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì potravin ve vakuových obalech je pravdìpodobné, ¾e stále bude ulo¾eno obleèení, které má malý prostor díky pou¾ití vakua pro balení.