Turisticke cyklotrasy

Program enova je plán tøídy ERP, který vám umo¾ní zlep¹it výkon spoleènosti.Díky lep¹í organizaci a dohledu nad procesy ve spoleènosti se sni¾uje neúèinnost vyu¾ívání zdrojù.Program se léèí nejrùznìj¹í metodou spoleènosti Microsoft - windows & nbsp; 10.Je mo¾né jej pou¾ívat více na celé øadì mobilních zaøízení. Poèínaje chytrými telefony a dotykovými tabletami.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhraní, dodr¾ování na¹ich právních pøedpisù, know-how v oblasti podnikání a dobré aktualizace.Software je pøímá struktura. Ka¾dý prvek podporuje daný aspekt obchodních operací. Jsou to mimo jiné otázky související s øízením lidských zdrojù, vypoøádáním plateb, finanèními záznamy, fakturací, øízením skladu, prodejem, inventáøem a úèetnictvím.Pro flexibilní pøizpùsobení nabídky podnikovým zále¾itostem bude zakoupen libovolný výbìr modulù.Spoleènost nabízí tøi druhy nákupù:- nákup softwarové licence, která si zachovává vlastnictví klienta a poskytuje budoucí aktualizace. Tato mo¾nost je ideální pro leasingové spoleènosti.- pronájem softwaru v celkových poplatcích za pou¾ívání vybraných modulù systému.Dokonalá alternativa pro mladé a støední firmy.- pronájem plánu a infrastruktury, který má pronájem modulù spoleènì se servery, aktualizacemi a zálohami. Osvìdèený systém pro spoleènosti, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Nabídka je uvolnìna pro tøi funkèní typy.Existují tøi verze - støíbro, zlato a platina.Støíbrná verze je vìnována místním spoleènostem s jen nìkolika pozicemi. Doká¾e plnit své funkce.Dobrá verze pro malé a støední firmy, které potøebují nìkolik, deset kopií programu. Tato kategorie programu umo¾òuje více vìtví také nabídnout definici funkcí.Platinová verze je urèena i pro malé a vá¾né spoleènosti.Prodává také multitasking, stejnì jako schopnost roz¹íøit se stejnou funkèností.Pøíklady nákupních cen modulù enova (bez DPH:- enova365 HR mzdy - 1666 PLN (støíbrná verze, 3738 PLN (zlatá verze- enova365 Tax Book - 630 PLN (støíbrná verze- enova365 Obchodní kniha - PLN 2863 (zlatá verze- enova365 Faktury - PLN 266 (støíbrná verze, PLN 613 (zlatá verze

Program enova platinové verze je pøedmìtem individuálního vyjednávání.