System pro odstraoovani prachu

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní pasá¾, která se vztahuje také na zaøízení a øídicí systémy. Dotyèná zaøízení jsou první, která je vá¾ou v oblastech ohro¾ených explozí metanu nebo uhelného prachu. Tato smìrnice je materiálem Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. bøezna 1994.

V na¹em právním systému v¹ak bylo zadáno podle naøízení ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavním zámìrem tohoto pravidla je pøedev¹ím sblí¾it právní pøedpisy èlenských státù týkající se zaøízení a ochranných stylù urèených pro pou¾ití v oblastech vystavených pùsobení metanu nebo ve výbu¹ném prostøedí uhelného prachu. Smìrnice se vztahuje na zaøízení a ochranné systémy urèené pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Zároveò je tøeba poznamenat, ¾e tento princip platí pro bezpeènostní, øídicí a regulaèní zaøízení. Tyto nádoby jsou vhodné pro pou¾ití mimo diskutované zóny, ale dosahují bezpeèné chùze k nástrojùm a ochranným systémùm dat pro tento úèel v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Tato smìrnice se nevztahuje mimo jiné na zdravotnické prostøedky pou¾ívané v lékaøských sdru¾eních. Není je¹tì spotøebován na vybavení urèené pro domácí pou¾ití, osobní ochranné pomùcky, lodì, dopravní prostøedky.Tento právní akt Evropské unie má specifické po¾adavky, které jsou v daných normách pøijaty. Kromì toho klasifikuje potenciálnì výbu¹né koule, které jsou uvedeny v pøíloze è. I také k pokynùm 1999/92 / EC ATEX137 ze dne 16/12/1999 "O vhodných po¾adavcích na zvý¹ení bezpeènosti a ochrany zdraví pracovníkù potenciálnì vystavených pøi ètení ve velikostech s výbu¹ným obsahem".Nástroje a ochranné metody mohou být cílem jiných smìrnic, které se týkají rùzných rozmìrù a které také umo¾òují oznaèení CE. Toto znamení by mìlo být jasné, jednoduché a neznièitelné.Stávající smìrnice bude nahrazena novými informacemi ATEX 2014/34 / EU. Obrana je dne 20. dubna 2016.