Smirnice eu

Smìrnice ATEX je pøirozeným názvem smìrnice Evropské unie, která sjednotila ustanovení týkající se po¾adavkù, které musí splòovat výrobky pøijaté pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. To významnì podporuje tok zbo¾í mezi v¹emi èlenskými státy, proto¾e, jak víme, volný pohyb výrobkù je jedním z pøedpokladù evropského spoleèenství.

V Polsku byl ATEX popsán v zákonì ministra rolí v situaci minimálních po¾adavkù na zaøízení a ochranné systémy zadané pro pou¾ití v potenciálnì výbu¹ných vzdálenostech, jako¾ i textové a odvozené reklamy (smìrnice ATEX 94/9 / ES.V zásadì popisuje, jak vytvoøit po¾adované úrovnì zabezpeèení a technologie, které chce èlánek poskytnout ve vztahu k prostøedí, ve kterém bude pou¾it. Je tøeba v¾dy poznamenat, ¾e kromì po¾adavkù smìrnice ATEX musí v¹echny výrobky i nadále vyhovovat smìrnicím platným pro danou volbu a pou¾ívat certifikáty vy¾adované zákonem.Hlavním prostøedí, ve kterém se smìrnice èelí jsou doly, a to zejména v podzemí, vystavené k zaèátkùm metanu a / nebo uhelného prachu. Mezi dal¹í ohro¾ené zóny patøí chemické závody, elektrárny, cementárny, zpracování døeva a umìlých orgánù. Klasifikace výbu¹né zóny, jak je stanoveno na základì pøítomnosti koncentrace výbu¹niny ve vzduchu a jejich frekvence výstupu. Produkt, který neobdr¾í osvìdèení by mìlo být rychle odstoupil ze sektoru. To zvýhodòuje pøedev¹ím bezpeènost osob a sní¾it ztráty spojené se ¹patnými událostmi. S dobrým designem a konstrukcí v¹ech nástrojù, které mù¾ete minimalizovat riziko výbuchu v urèitém pracovi¹ti prakticky nic.Certifikaèními orgány pro materiály v Polsku jsou: UDT-CERT, ITG KOMAG, Ústøední báòský ústav, Experimentální dùl „Barbara“ Miko³ów a OBAC - Centrum pro ovìøování a certifikaci Sp. z o.o. s hlavním mìstem v Gliwicích.Kromì Evropské unie platí certifikaèní normy IECEx, jejich¾ hlavní zásady jsou harmonizovány se smìrnicí ATEX. V oblasti Evropského spoleèenství není certifikace IECEx ¾ádoucí.