Sexualni organy v anglietini

Vaginální biocenóza je diagnostickou otázkou, která posuzuje vaginální èistotu, biologii, flóru a skvrny. Biocenosis jsou mikroorganismy, které zabírají ¾enský vaginální epitel, které pùsobí na správné fungování ¾enských reprodukèních orgánù. Nejdùle¾itìj¹í je ¾ivot vhodnou biocenózou a dopady na ni jsou chirurgické postupy, nedodr¾ování hygieny, hormonální hladiny, nekontrolované u¾ívání antibiotik a sexuální metody.

Vaginální biocenóza spoèívá v tom, ¾e se za úèelem testování sekrece provede vaginální nátìr. Díky tomuto silnému pozorování, jaké typy mikroorganismù ¾ijí v heterogenních vztazích a nebyly nalezeny ¾ádnými patogeny nebo zánìty. Biocenoza mù¾e ¾ít bez lékaøského doporuèení. ®ena by mìla provést tento typ vy¹etøení, zejména pokud se vedle ní objevily pøíznaky zánìtu, které vedly její vaginální pruritus, vaginální výtok a zánìt moèového traktu. Tato technika mù¾e úspì¹nì øídit prùbìh vaginitidy. Nesmíte u¾ívat ¾ádné vaginální léky nebo u¾ívat antibiotika v ¾ádné formì po dobu nìkolika hodin pøed otázkou. Èlovìk by mìl také zastavit sexuální styk dva dny pøed plánovaným vy¹etøením. Mìsíèní krvácení z porodu je také dùvodem, proè se nemù¾ete spojit s biocenózou. Pokud je zapotøebí jedno vy¹etøení, vaginální biocenóza je provádìna gynekologem na gynekologické ¾idli. Tampon, vulva nebo tampon moèového ústrojí se odebírá pomocí tenkého drátu nebo tamponu. Test je bezbolestný, av¹ak v zánìtlivých stadiích mù¾e dojít k urèitému nepøíjemnému pocitu. Na¹tìstí to netrvá dlouho, proto¾e jen pár minut. Drát s vaginálním výbojem je po¾ádán pod mikroskopem ve smyslu detekce patologických mikroorganismù. Nejedná se o tuté¾ invazivní vy¹etøení, tak¾e ji mù¾ete nosit a vrátit se k domácím povinnostem. Dobrý výsledek, který oèekává ka¾dá ¾ena, by mìla ukázat pøítomnost bakterií produkujících kyselinu. Pokud existují jednotlivé bakterie a bílé krvinky, myslíme dal¹í fázi. Z fronty tøetí úrovnì pokraèuje ve ¹patném vývoji bakteriální flóry a významné hodnotì patologických mikroorganismù. Ve ètvrté dobì v¹ak existují houby nebo trichomony.