Registraeni pokladny 1 boezna 2015

Ka¾dý daòový poplatník, který provádí prodej finanèních osob, je povinen zaznamenat obrat pomocí pokladny. Jedná se o postup, který umo¾òuje provést pøíslu¹né dohody s daòovými úøady. To se týká zákona a je jednoznaèné.

A co ¹patná pokladna?

V tìchto zále¾itostech je tøeba zajistit tzv. Rezervní fond. Její majetek není zákonným po¾adavkem, co¾ je dùvod, proè v obchodech v¹ech mana¾erù je tøeba pøedem uva¾ovat o takovém odchodu. Dokonale shroma¾ïuje vzdálenì nouzové situace, které vy¾adují øádnou opravu zaøízení. Zákon o DPH jasnì uvádí, ¾e pokud není mo¾né zaznamenat obrat pomocí rezervního fondu, mìl by daòový poplatník pøestat prodávat. Rezervní fond mù¾e zajistit proti zbyteèným a nepøedvídatelným pøeru¹ením èinnosti v oblasti umìní. Stojí za zmínku, ¾e ochota vlastnit z rezervní pokladny by mìla být oznámena daòovému úøadu, prokazovat selhání nábytku a informovat o náhradním jídle.

Bohu¾el, kdy¾ se hodnì stalo, nedostatek pokladny v souèasné rezervní pokladnì je spojen s nutností zastavit prodej. Tak¾e nemù¾ete uèinit dokonèení prodeje a takové tøídy jsou nelegální a mohou být spojeny s dùsledky na stranì velkých finanèních zátì¾í. Bez uvedení situace, kdy si èlovìk po¾ádá o potvrzení.

Proto je tak snadné oznámit selhání opravy slu¾by Cash & nbsp; POSNET fiskální tiskárny, stejnì jako daòové orgány o zranitelnosti v akci pøi opravì moment obchodní záznamy spotøebièù, tak¾e zákazníci a pravdìpodobnì zlom v prodeji.

Pouze v pøípadì on-line prodeje podnikatel nemusí pøestat dìlat svou roli, ale musí splnit nìkolik podmínek - záznamy musí být jasnì pova¾ovány za materiál, pro který byla platba zva¾ována; platba musí být provedena online nebo po¹tou. V této podobì bude prodávající - daòový poplatník dokonalý, aby vlo¾il daòovou fakturu.