Registrace vzoru registraeni pokladny doc

Pokud provozujete restauraci, bar, kavárnu nebo rychlé obèerstvení s kastrolem, tento text je pro vás. Od roku 2015 mají v¹ichni cestující v Polsku stravovací místo, které je také nazýváno „malá gastronomie“ je povinna evidovat prodej prostøednictvím pokladny bez ohledu na vý¹i jejího obratu.

http://mkcafesailingteam.pl/jinx-formula.eu/cz/

Ve stravovacích místnostech existují dva typy zaøízení: pokladna, tj. Zaøízení pracující nezávisle a fiskální tiskárna, která musí být pøipojena k poèítaèi s prodejní aplikací, proto¾e nemá ani vlastní klávesnici. Toto nové øe¹ení se pou¾ívá v celých restauracích nebo øetìzcích rychlého obèerstvení. Malé prostory obvykle nejsou poèítaèové programy, které by slou¾ily zákazníkùm u jednotlivých stolù.Fiskální pokladna pro gastronomii by mìla mít málo dùle¾itých vlastností, odli¹ovat ji od bì¾né pokladny a zlep¹ovat práci èí¹níkù nebo hostitelù, jako jsou: zvý¹ená odolnost vùèi krytu a neèistotám, trvanlivá baterie, rychlá výmìna papíru, intuitivní a praktický servis nebo rychlý výtisk, u¾ivatel, který dychtivì èeká u stolu pro svùj vlastní názor. Dal¹í výhodou je mo¾nost ulo¾it elektronickou kopii úètenky, umo¾òující záznam výtiskù, napø. Na pamì»ové smlouvì, co¾ zlep¹uje jejich utajení v po¾adovaných pìti letech.Fiskální pokladna pro gastronomii by mìla mít dobré rozmìry, pro své pøirozené vyu¾ití na pøepá¾ce nebo u stolù a po tom v¹em, a stále svì¾í a design. Cateringový software umo¾òuje sledování konkrétních prodejních a dlouhých osazování èí¹níkù, co¾ znamená, ¾e nákup registraèních pokladen pro mnohé zaèínající zákazníky s obtí¾nìj¹ími výdaji znamená, ¾e za pár podmínek mù¾ete získat koneènou úlevu a¾ do vý¹e 90% pokladny. Stojí za to se dobøe podívat na pokladnu pro gastronomii pøedem, mít mo¾nost ji zkontrolovat a vy¹kolit hosty s pravidly jejího pøijímání a dodr¾ování programù, které slou¾í místùm restaurace.