Program pro vyrobni a obchodni spoleenosti

Program CDN Klasyka je nejen soudr¾ný, ale také nabídka urèená i mladým i malým podnikùm, které se zabývají výrobou, slu¾bami a obchodem.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Lék na zlepšení paměti a koncentrace

Celý organismus balíèku CDN se skládá ze tøí typù programù. Klíèovou vìcí je projekt skladování a fakturace, kde mù¾eme najít spoleènost ++, faktury. Za druhé, jde o finanèní a úèetní my¹lenku, v ní¾ je zahrnuta daòová kniha, a obchodní knihu. Za tøetí, existuje personální a mzdový plán, kde najdete Payroll Plus, mzdy a HR.1 Spoleènost ++, faktury - to jsou projekty, které jsou vybaveny ¹irokou ¹kálou funkcí, které usnadòují flexibilní a silnou slu¾bu komerèních a servisních procesù v kanceláøi.2 Daòová kniha, Obchodní kniha - to jsou projekty, které výraznì zlep¹ují práci bez místa na tradièním zpùsobu zaznamenávání ekonomických událostí. Zlep¹ují práci úèetního oddìlení.3 Plus mzdy, mzdy a personál - to jsou systémy, které usnadòují celý proces rozhodování, který probíhá na rùzných úrovních øízení na základì v¾dy aktuálních údajù shromá¾dìných v databázi tìla.Ze ¹koly vysoce vypsaných programù si ka¾dý typ mù¾e vybrat výrobky, které jsou pro va¹i firmu ideální a mù¾ete je sami upravovat.Celý balíèek CDN classic je pohodlný a flexibilní. Programy jsou znaèkové informaèní systémy pro podnikové slu¾by. Vystupují v centru MS-DOS. Jako provozní re¾im mù¾ete také pou¾ívat systémy Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me a Windows XP. Jsou energetické a konstantní a ka¾dý plán je dokonalý. To je nejen nejlep¹í, ale i nejú¾asnìj¹í balíèek mezi podnikateli.Spolehlivou výhodou celého systému Comarch ERP Klasyka je stávající systém, který je realizován pro budoucí ¾eleznice v oblasti DPH a nìkteré dal¹í zmìny v na¹em právu z pohledu tohoto dal¹ího a bli¾¹ího. Program bezchybnì zapoèítává danì a dùkladnì vede záznamy. Zákazníci, kteøí mají balíèek diskutován pouze v pozitivním poøadí, o tom uká¾ou. Programy jsou také neustále aktualizovány ji¾ více ne¾ dvacet let, díky èemu¾ získali velmi bohatou skupinu partnerù a u¾ivatele.