Profylakticke vy etoeni

Pøíznaky tìhotenství jsou rùzné. Mdloby, nadmìrná slabost, zvracení. Existují také pøíznaky, které jsou v obsahu vhodné pro v¹echny. Dostanete otoky nohou a rukou (zejména v létì, krvácení dásní nebo zánìt pálení ¾áhy v tìhotenství. A tak dlouho, jak normální existence nevyplývá z aktuálního tématu: léky na pálení ¾áhy jsou ¹iroce dostupné, tak¾e bìhem tìhotenství bojí brát léky, kdy¾ si vzpomnìl, ¾e v èíslech ka¾dý po sobì jdoucí mìsíce tìhotenství negativnì léku pøijde na dobrý vývoj dítìte. Tak jak se s posledními obtí¾emi vypoøádat efektivnì a spolehlivì?

Proè je pálení ¾áhy v tìhotenství tak èasto? Stejný progesteron vína dìlá dìlohu na svatbu oplodnìného vajíèka a pozdìji pomáhá udr¾ovat tìhotenství. Kromì toho je také jeho negativní vliv, a to, prohýbání svìraè uzavírající ústí tlustého støeva od jícnu do ¾aludku. Je stejné na, ¾e pro obsah svalovou relaxaci ¾aludeèního (obohacený kyselinou chlorovodíkovou a trávicích enzymù, které by mìly v¾dy trasa z jícnu do ¾aludku a støev, je protlaèen dìlohy a které by pøidat sahá do jícnu. A pak u¾ je pálení ¾áhy nebo pálení v ¾ivotì a most, pøidávání kyselého hoøká v ústech, a nìkdy dokonce i zvracení.

https://d-nus.eu/cz/

Chcete-li èelit pøíznakùm pálení ¾áhy v tìhotenství, v tomto pøípadì, kdy nejvíce silné pou¾ití léèby pálení ¾áhy k dispozici bez pøedpisu v lékárnì. Staèí se podívat na pøíbalovou informaci nebo se poraïte s lékárníkem, pokud je pøípravek dodateènì urèen tìhotným ¾enám. Nicménì, v pøípadì neochoty k tomuto druhu léku, mù¾ete zaèít s nìkolika osvìdèenými home remedies for pálení ¾áhy. To je dùvod, proè úèinnì sni¾ují pøíznaky zázvorového záhybù (stejnì jako úspìch zázvorových zákuskù a èajù, heømánku, máta a lnu. A stále existuje dobrá technika pití èerstvého, nemastného mléka.

Jak víte, prevence je lep¹í ne¾ léèba, tak¾e vìnujte pozornost pøípravkùm, které vám pomohou zastavit vznik pálivého záøení:

¾lutý a modrý sýr,sýtené nápoje,mastné, sma¾ené, zelené a silné pokrmy,sladkosti,káva a èerný èaj,alkohol,cigarety