Polohovani stranek slask

Hlavním úkolem fiskální tiskárny elzab je zaznamenávat informace o obchodu. Finanèní tiskárna, na rozdíl od pokladny, v¾dy spolupracuje s externím systémem, dokazuje, ¾e neexistuje ¾ádné nezávislé jídlo. Tato externí metoda pravdìpodobnì existuje na dùkazu poèítaèe vybaveného softwarem urèeným pro danou oblast.

Komunikace probíhá na základì dùkazù pomocí sériového rozhraní RS232. Toto øe¹ení nabízí spoustu mo¾ností pro analýzu a vykazování ne¾ pravidelná pokladna. Dal¹í výhodou finanèních tiskáren je mo¾nost tisku mimo bì¾ných úètù a faktur s DPH. Pøipojení tiskárny k poèítaèi také zaruèuje urèitì vìt¹í kontrolu nad vydanými dokumenty. Tiskárna mù¾e být pravdìpodobnì barevný TFT displej. Napøíklad s prùmìrem 4,3 palce. To musí být spojeno s plá¹tìm nebo s vnìj¹ím plá¹tìm. Takový monitor je tak pøipojen pøes vyhrazený kabel o prùmìrné délce jednoho a pùl metru. Kromì základního menu si zákazník mù¾e prokázat cenu nabízeného zbo¾í jako dùkaz ceny nebo reklamní klipy inzerující danou znaèku. Tiskárna umo¾òuje prodávat výrobky s názvy, které jsou dùle¾itìj¹í ne¾ bì¾ná pokladna. Mù¾eme vytisknout logo v grafické struktuøe v titulku Va¹í spoleènosti, va¹e daòové identifikaèní èíslo na potvrzení a èárové kódy pod dokladem. Výtisky lze umístit na papír a ¹íøku papíru lze vymìnit v závislosti na potøebách u¾ivatele. Nìkteré fiskální tiskárny nabízejí elektronické kopírování na mapì SD. Pøístup k datùm ulo¾eným v SD smlouvì lze organizovat z doby tisku nebo poèítaèe. Úvod do informací napsaných na kartì SD z poèítaèe umo¾òuje sledování, hlá¹ení a kopírování v¹ech mo¾ností, které u¾ivatel potøebuje. Jako dùkaz je mo¾né vytisknout zprávu o materiálech, na kterých byly zmìnìny daòové sazby. Pro tato zaøízení neexistuje bì¾ná pokladna.