Pokladny pro lekaoe

Fiskální registraèní pokladny novitus small plus e je záznamové zaøízení pro obrat a vý¹i tepelné danì a DPH, která je splatná za maloobchodní prodej. Pokladní zaøízení je elektronické.

Nìkteré fiskální pokladny nemají vestavìnou pamì» nebo samy neúètují data pomocí vestavìné pamìti, proto¾e pou¾ívají externí pamì». V Itálii a Øecku se fiskální registraèní pokladny opakují v Polsku, ale jsou mírnì odli¹nì naprogramovány. Zákonem, který ovlivòuje pou¾ívání registraèních pokladen pøi registraci prodeje, je vyhlá¹ka Ministerstva financí o povinném registru maloobchodního prodeje.

Tento zákon rozhodnì ukládá podnikateli povinnost zaznamenat prodej pomocí pokladny, která ho zaznamenává v elektronickém poøádku a vypoøádat velkou kanceláø tím, ¾e vytvoøí povinnou denní daòovou zprávu. Pokladny mohou být vynalo¾eny zdarma a na poèítaèi. V pøípadì tìchto èísel jsou pokladny zdobeny softwarem zabudovaným do místnosti elektronického zaøízení. Registraèní pokladny s integrovaným nezávislým systémem mají vestavìný registr kódù PLU a jejich zákazník mù¾e pracovat se sazbami, názvy, cenami a èárovými kódy, které splòují pøi prodeji produktù. Velkou výhodou registraèních pokladen zalo¾ených na poèítaèi je nepochybnì mo¾nost rychlej¹ího ru¹ení v jistých, kterou mù¾eme zmìnit pomocí klávesnice poèítaèe. Tato zaøízení jsou v míru klidnìj¹í, proto¾e pomáhají svázat mnoho registraèních pokladen v systému øízeném IT specialistou nebo osobou vy¹kolenou pro provozování fiskálního programu.

Poèítaèové systémy pou¾ívají tiskárny, které jsou pøipojeny k pokladnì a poèítaèi pomocí specializovaného softwaru. Bez ohledu na aktuální typ daòové pokladny se rozhodneme být rezervní daòovou pokladnou. Rezervní pokladna je pøirozená hodnota v pøípadì poruchy samotného záznamového zaøízení. Nákup speciálního zaøízení by mìl být zajímavý v ka¾dé velké obchodní a servisní síti, v takovém pøípadì není nákup pøídavného jídla významným výdajem a nejdùle¾itìj¹í je dobrý druh. V pøípadì mikropodnikù mohou finanèní role hrát významnìj¹í úlohu.