Pokladna

Na zaèátku stojí za zmínku, co má registraèní pokladna: daòová pokladna pokladny, nezbytné technické prohlídky, v¹echny opravy provedené bìhem záruèní doby a po záruèní dobì a potøebná údr¾ba. Fiskální pokladník navíc zaplatí za záznamy v servisní kní¾ce a hlásí fi¹kalizaci pokladny do USA.

Fiskální registraèní pokladny prodávají svým u¾ivatelùm doplòkové slu¾by: ¹kolení z úrovnì pokladní slu¾by a pomáhají pøi správném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

V dobì technických prohlídek provádí servisní technik následující èinnosti:- posuzuje stav tìsnìní a jejich spolupráci s titulky v dokumentaci k servisním a servisním dokumentùm,- zkontrolovat program pokladny, jeho verzi, dohodu s textem v pracovní a servisní dokumentaci pokladny,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména ve velikosti fiskálních dokumentù,- vyhodnotí stav pokladny, fiskální pamì», základní deska a fiskální modul v souladu se stavebními skuteènostmi,- kontroluje správnost spotøebního displeje,- výsledek pøehledu spolu s výhradami je uveden v servisní knize.

https://ecuproduct.com/cz/fresh-fingers-efektivni-pripravek-proti-mykoze-pro-peci-o-kuzi-nohou-a-nehtu/Fresh Fingers Efektivní přípravek proti mykóze pro péči o kůži nohou a nehtů

Svátek1. Musí být provedena nezbytná technická prohlídka a kdy¾ u¾ivatel pokladny pozastavil svou energii nebo z jakéhokoli dùvodu pøestal registrovat nákupy v pokladnì, ale registraci pokladny nezaregistroval.2. Pøi technickém pøezkoumání se jedná pøedev¹ím o tyto stavební otázky v pokladnì, které jsou odpovìdné za registraci nákupù a jaké nevhodné akce by mohly ovlivnit krátký výpoèet daní. Tak¾e opraváø bìhem kontroly nevyhledává za vady, které upravují fungování penìz, nebo více nekontroluje, zda novými funkcemi, napø mechanismus zodpovìdný za tisk, síla. - fungují dobøe. Samozøejmì mù¾e zákazník po¾ádat technik, aby zkontroloval stav pokladny a zmìnil po¹kozené pøedmìty, a pak budou provádìny èinnosti mimo technické prohlídky.