Pokladna yak

Za prvé nezapomeòte, ¾e finanèní a finanèní tiskárna není jedna vìc. Pak existují nástroje, které se od sebe výraznì li¹í. Aèkoli jsou obvykle zamìòovány navzájem, mají rùzné systémy registrace prodeje a jsou charakterizovány rùznými funkcemi.

Pokladny mají ve¹kerý zpùsob prodeje. Obsahují databázi èlánkù a nápovìdu, tak¾e nechcete být pøipojeni k ¾ádnému novému zaøízení. Tak¾e mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèní. Díky tomu jsou schopny více pozic ne¾ finanèní tiskárny, které jsou od nich dostupné, co¾ je nepochybnì výhodou. Je známo, ¾e ka¾dý se dívá na to, kolik vydìlávat a jak nejménì utratit.Fiskální tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Kromì mo¾nosti tisku finanèních pøíjmù a provádìní prodejního systému existuje stále více funkcí. Mohou napøíklad kontrolovat sklad produktù, se kterými se daná instituce zabývá ve vlastní nabídce. Díky takové nabídce v¾dy víte, co mù¾e v daném okam¾iku v obchodì chybìt a co by mìlo být koupeno v bì¾ném èase. Kromì toho lze do jejich tìla èíst nové pový¹ení. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale i levnìj¹í prodej zbo¾í v balíèku, napøíklad: Prodám dva produkty a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í výhodou je, ¾e mají funkci pøímo tisknout faktury DPH, stejnì jako nabídku na zlep¹ení pøíjmu pøed tiskem. Taková perspektiva nemá fiskální pokladny. V oddìlení od pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a dobøe fungují, musí být pøipojeny k externím prodejním systémùm, tj. Poèítaèi. Existuje také výhoda, kdy¾ se jedná o nemoc. Výhodou je proto, ¾e bez poèítaèe není ¹ance tisknout úètenky. Nákup poèítaèe je proto velmi drahý. Výhodou v¹ak je, ¾e prodejní data ulo¾ená v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a jednodu¹¹í. Fiskální tiskárny se proto lépe shroma¾ïují v místnostech, kde jsou velké výrobní základny. I pøes obrovskou výhodu výhod fiskální tiskárny na pokladnì, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za zvá¾ení, zda je takové specializované vybavení uvedeno. Pro ¾eny provozující malé obchody není rozsáhlý systém práce pøíznivý a náklady na pokladnu jsou u¾¹í ne¾ fiskální tiskárna.