Pokladna k10

Polská kuchynì je zaøazena do skupin na pokrmy z masa. Tak¾e ze systému, ve kterém pøipravujeme hovìzí, vepøové a drùbe¾í, závisí na tom, zda bude na¹e veèeøe výsledkem nebo neúspìchem.

mytíMaso je tøeba umýt tìsnì pøed pøípravou. Nemù¾ete jednat, pokud máme smysl umístit je do lednièky, proto¾e bìhem mytí kontrolujeme velikost nebezpeèných bakterií, které mohou urychlit proces jeho rozkladu. Po umytí masa mù¾eme dùkladnì umýt ruce. Také stojí za to mít èistotu v úspìchu v¹ech pøedmìtù (no¾ù, øezných desek, s nimi¾ bylo surové maso v kontaktu.

Øezání a pøiná¹eníMaso by mìlo být v¾dy rozøezáno po vláknech. Díky tomu bude po studiích silné a pohodlné. Mìli bychom v¾dy pou¾ívat ostrý nù¾ na øezání masa. Dobrým systémem je ka¾dé ostøení a oplachování. Díky tomu nebudou øezané kotlety nijak nevzhledné. Je proto dùle¾ité, zejména proto, ¾e se ¹»áva rozøezává pøes rozbité hrany, tak¾e maso ztrácí svou ¹»avnatost a vùni.

Nejlep¹ím pøístupem je maso døíve marinované. Marináda mù¾e být zpracována s èesnekem, olivovým olejem, rozmarýnem nebo novými bylinami a koøením. Aby marináda mohla dobøe absorbovat, stojí za to pøedem vy¹krábat. Je nenahraditelné, ¾e pak najdete mlecí stroj na maso. Díky tomu bude maso pohlcovat marinády, které vyvíjíme lépe, a bude dokonalej¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, pra¾ené nebo dusené. Sma¾ení a ¹krcení, stojí za to pamatovat, ¾e èím ni¾¹í je oheò, tím vìt¹í je to. Maso je tvoøeno bílkovinnými a tukovými skupinami, co¾ je dùvodem, proè pøíli¹ vysoká a vysoká teplota zpùsobuje, ¾e je nudná a lýková. Vyprazdòovat je pøi ni¾¹í teplotì zpùsobí, ¾e se roztaví v ústech. Pøi peèení je tøeba zajistit, aby bylo maso v¾dy napájeno tukem. Díky tomu ochrání na¹e ¹»avnatost a doplnìk.