Pokladna a faktura

Nejste nezávislá, potøebujete v va¹í firmì pokladnu? Zkontrolovat! Povinnost registrovat prodej za daòovou èástku zpravidla podléhá podnikatelùm, kteøí pracují na prodeji výrobkù nebo slu¾eb fyzickým osobám (nikoliv spoleènostem.

Naøízení ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 zavádí pro tento úèel øadu propou¹tìní.Kdy budeme schopni vyhrát z obrazu povinnosti mít pokladnu? Za prvé, ná¹ obrat v posledním daòovém roce pøi my¹lení fyzických osob a jednorázových zemìdìlcù nemù¾e èinit více ne¾ 20 000. z³. Pokud jsme zaèali fungovat nyní v daòovém roce, budeme muset vypoèítat úvìr ve vztahu. Vycházejte z toho, ¾e èástka této pùjèky není ovlivnìna pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku, interními a právními hodnotami, které podléhají odpisùm. Nezapomeòte v¹ak, ¾e takové transakce by mìly být zdokumentovány prostøednictvím faktury.Pøemý¹leme o tom, ¾e existují situace, kdy bude v¾dy nutné zaznamenat prodej na finanèním základì a nenechá nás propou¹tìt bez ohledu na pøíjmy, které dìláme. Má pole v pøípadì prodeje, mimo jiné, zkapalnìný ropný plyn, spalovací motory a webové stránky k nim, podvozek motorových vozidel, pøívìsù a návìsù, kontejnerù, èástí vozidla bez mechanického pohonu, mohou strany motorového vozidla (nehoda se zde motocykly, rádiovým zaøízením, telekomunikaèním a televize, kamery, výrobky z drahých kovù, tabák a alkohol.Potøeba registrace na pokladnì elzab jota e & nbsp; je také povinná bez ohledu na nákup i pro nìkteré slu¾by. Mezi tyto slu¾by patøí napøíklad osobní doprava v oblasti automobilové komunikace, pøeprava taxíkù, opravy motorových vozidel a mopedù, výmìna pneumatik, technické otázky a kontroly vozidel, lékaøská a zubní péèe, právní slu¾by, kosmetika a kadeønictví.