Pokladna 1 boezna 2015

Podnikatelé, kteøí provozují podnikatelskou kampaò, ve které pøijímají registraèní pokladny, musí splòovat øadu po¾adavkù. Jedním z nich je povinnost mít papírové role s kopiemi pøíjmù v obdobném obdobném naøízení, které bylo prodlou¾eno o rok 2013.

Do 31. prosince 2012 bylo na základì naøízení ministra financí z roku 2008 platné pøechodné období, bìhem nìho¾ musely být vyhotoveny kopie pøíjmù po dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 do¹lo ke zmìnì ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ení o pìt let. Daòoví poplatníci registrující prodej v pokladnách v roce 2013 by mìli poøídit kopie pøíjmù dokládajících tr¾by za roky 2012 a 2011, pøièem¾ døívìj¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. A musí mít a ¾e archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musí být uchovávány do roku 2018, proto¾e pìtileté období dolu existuje od konce kalendáøního roku, ve kterém uplyne lhùta pro vyplacení danì.Proè je uchovávání kopií fiskálních pøíjmù po dobu pìti let? Dùvodem je pøedev¹ím to, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e archivace kopií pøíjmù po tak dlouhou dobu je u¾iteèná. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtiletý èas je dùle¾itý pro správnost daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, jeho cenu a daòové sazby.Skuteènost, ¾e aèkoli zákonodárce uvedl urèitou lhùtu pro archivaci kopií rolí s finanèními pøíjmy, neuvedl situaci, ve které by mìly být no¹eny. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají pøíjmy v papírové organizaci. & Nbsp; & nbsp; Dra¾¹í s roz¹íøeným modulem doufají, ¾e budou archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba mít také na pamìti, ¾e ani likvidace podnikatelské èinnosti nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z registraèních pokladen.