Odpovidnosti vlastnika pudy

Jak víte, továrna pøiná¹í mnoho nebezpeèných pøíjmù ka¾dému majiteli, který otevírá takovouto rostlinu. Nicménì stojí za to postarat se o povinnosti vlastníka smìøovat k takovéto továrnì. Nejdùle¾itìj¹í povinností majitele továrny je poskytnout bezpeènost ka¾dému zamìstnanci, který ¾ije v takovém továrnì. Ano, v¹echny stroje a v¹echny významy v továrnì chtìjí být tak zku¹ené a bezpeènì zaji¹tìné.

Mezi nejdùle¾itìj¹í standardy, které majitel musí poskytnout na¹im hostùm, je nápoj, který je bezpeèný proti výbuchu. Jak víme v prùbìhu práce, jsou zapotøebí rùzné hoølavé látky, které také napájejí stroje. Pokud se takové látky zaènou volatit v dùsledku napøíklad zhor¹ení takového stroje, je riziko výbuchu výjimeèné. Proto je povinností majitele továrny pravidelnì kontrolovat v¹echny stroje v továrnì, stejnì jako vhodné skladování látek ohro¾ujících zdraví a údr¾bu èlovìka. Továrna musí tedy splòovat v¹echny po¾adavky stanovené v polském právu, aby mohla být pøijata k výrobì. Zamìstnanci mohou pøijet a pøijmout, ale na osvìdèených místech. Pokud by pravidelné inspekce znamenaly, ¾e existuje ohro¾ení provozu a zdraví mu¾e v továrnì, je to také velmi pravdìpodobný výstup, továrna by byla uzavøena, dokud nedodr¾í celkové bezpeènostní po¾adavky. To v¹e by mìlo být kontrolováno vlastníkem továrny. Proto také nestaèí poskytnout zamìstnancùm pøimìøený plat a vydìlat pøíjmy ze svých pozic. Pøedev¹ím je dùle¾ité, aby jim byla zaji¹tìna bezpeènost pøi výrobì, kterou ka¾dý den patøí. Mnozí lidé by urèitì vzdali pou¾ívání v¹ech bezpeènostních po¾adavkù, pokud se ustanovení polského zbo¾í nezmínila. Proto je dùle¾itìj¹í role státu pøi kontrole v¹ech mo¾ných továren a testování jejich bezpeènosti. Majitel továrny by se pøedev¹ím mìl sna¾it zajistit bezpeènost ka¾dého hosta, který zùstane v továrnì. Tak¾e je to nesmírnì dùle¾ité.