Obkladae rizika

Nutnost vypracování posouzení rizika výbuchu a dokumentu na ochranu proti výbuchu se vztahuje na jednotky, u kterých mù¾e být práce s hoølavým obsahem ovlivnìna nebezpeènými výbu¹nými smìsmi a potenciálnì výbu¹nými na pracovi¹ti. Mnoho mezinárodních spoleèností nabízí komplexní podporu pøi pøípravì ochrany proti výbuchu, tj. Ochrany proti výbuchu v prùmyslových oblastech.

Zamìstnavatel musí pøi svých èinnostech, a» u¾ skladují látky, které mohou být výbu¹né prostøedí se vzduchem, jako jsou plyny, kapaliny, pevné látky s vysokým stupnìm rozkladu - prach, zamìstnavatel musí vyhodnotit nebezpeèí výbuchu s uvedením míst ohro¾ených výbuchem. Mìl by také zøídit vhodné zóny výbuchu v hradech a na vnìj¹ích plochách spoleènì s pøedpokladem grafické dokumentace a oznaèit faktory, které v nich mohou zapálit zapálení.

Cíl:Provést posouzení a provést dokument na ochranu pracovi¹tì pøed výbuchem. Úèelem vytvoøení textu je splnìní zákonných po¾adavkù a minimalizace rizika spojeného s nabídkou výbu¹ného prostøedí na pracovi¹ti.

Zpùsob dokonèení slu¾by:Pracovi¹tì, ve kterých se mohou vyskytovat výbu¹ná prostøedí, bude klasifikována s výbu¹nými zónami.

Ochrana proti výbuchu a výbuchu:Druhým krokem bude stanovení zdrojù vznícení podle následujícího seznamu: teplé povrchy, plameny, vè. spalovací èástice a plyny, jiskry mechanického pùvodu, elektrické stroje, bludné proudy a katodická ochrana proti korozi, statická elektøina, exotermní reakce, mo¾nost úderu blesku, elektromagnetické vlny s rádiovými vlnami, ultrazvuk, ionizující záøení, adiabatické napìtí a rázové vlny, vèetnì spontánního vznícení prachu. V pøípadì výskytu výbu¹ných atmosfér bude zkontrolováno, zda jsou nástroje a ochranné styly pro v¹echna pracovi¹tì, na kterých se mohou vyskytovat výbu¹ná prostøedí, pøizpùsobena podle kategorií relevantních pro zóny s nebezpeèím výbuchu.