Nebezpeene zony

A¾ do výbuchu se mù¾e nacházet pouze ve výbu¹né atmosféøe, tj. Obsahující plyny, páry nebo prach. A to trvá od normy v chemických kanceláøích, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických továrnách, cementárnách a mnoha dal¹ích, kde jsou získány pra¹né nebo prá¹kové produkty.

Vzhledem k tomu, ¾e v nìkterých zemích Evropské unie byly po mnoho let bezpeènostní pøedpisy znaènì rozdìleny a bylo velmi obtí¾né vymìòovat zbo¾í, byly sjednoceny s vyu¾itím tzv. Zaøízení na tzv. Znaèení ATEX.

Jaké jsou znaèky ATEX?Tato znaèka obsahuje podrobné po¾adavky definované v právním kroku Evropské unie, které musí splòovat v¹echny výrobky urèené pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky, na nì¾ se tato pravidla nevztahují, mohou být organizovány internì v daných èlenských státech EU, nemohou ale být v rozporu s dohodami EU a nemohou zhor¹it po¾adavky.Ka¾dé zaøízení urèené pro akci v souvislosti s rizikem výbuchu musí mít správný ¹títek s naøízením zavedeným smìrnicí. Tato znaèení zpùsobují øadu znaèek, které definují rùzné parametry potøebné pro tato zaøízení. A prostì:Uvedením znaèky CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento úèinek je základním po¾adavkem smìrnice.Prostory, ve kterých ¾ije riziko výbuchu, jsou rozdìleny do oblastí ohro¾ení. Oznaèení nebezpeèné zóny informuje jak o povaze hrozby, tak o její síle:- plynová a kapalná zóna jejich páry byla oznaèena písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak zaøízení odolná proti výbuchu byla rozdìlena do dvou skupin:- kvalita a stejné pokrmy vìnované kariéøe v dolech,- skupina II jsou nádobí urèená pro podíly na objemech na pozadí plynù, kapalin nebo prachu, které jsou nebezpeèné pro výbuch.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò utìsnìní skøínì a sílu, do ní¾ spadne.Výsledkem je teplotní skupina, tj. Maximální teplota povrchu, na kterém mù¾e být zaøízení provozováno.Jaké jsou výhody pou¾ití znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti v prùmyslových zájmech,- omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z potenciálních hrozeb nebo selhání,- sní¾ení prostojù v umìní,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.