Narodni system ochrany

V mnoha situacích si neuvìdomujeme, jak jsou zdánlivì malé zaøízení nebo vìci v období, které nám dávají bezpeènost. Pokud mluvíme o zaøízeních a procesech, tady hrají dùle¾itou roli tzv. Bezpeènostní ta¹ky.

Co tedy existuje bezpeènostní ¹títek?Jednodu¹e øeèeno, je to model dla¾dic, který pova¾uje pøíli¹ za úkol chránit zaøízení nebo instalace pøed nekontrolovanou zmìnou tlaku v systému, a to jak v dobì, kdy rychle ¾ije, tak i v extrémním poklesu. Jeho konstrukce je velmi populární a navíc úèinná. To je dùvod, proè se mnoho lidí rozhoduje pou¾ít dla¾dice, ale je tøeba zdùraznit, ¾e je jistì bezpeèné pracovat jak samostatnì, tak v kombinaci s pojistným ventilem.

Roztr¾ené disky jsou extrémnì ¹iroká skupina. Mezi ní najdeme levné, které se vzájemnì hádají, mimo jiné pokud jde o technické parametry, pou¾ití nebo materiálovou výstavbu. Kromì toho firmy, které dodávají dla¾dice, nabízejí jiný rozsah práce, od provedení nezbytných výpoètù a¾ po dodávku a montá¾.

Velmi zajímavým kritériem pro dìlení je pou¾ití. V praxi rùzné parametry dìlají, ¾e nìkteré modely dokonale zapadají do urèitých prùmyslových odvìtví. A napøíklad dla¾dice s dobrou zpracovatelskou plochou, bez jakýchkoliv øezù nebo záøezù, jsou ideální pro hygienické aplikace. Jsou proto vìnovány zejména biologickému nebo farmaceutickému prùmyslu. Pøíklady mohou být vynásobeny, tak¾e se dla¾ba oznaèuje jako zabezpeèení, ale stojí za to poradit pøi výbìru profesionála.