Mil uhlikovy typ 32 1

Workoholismus je dobrá du¹evní závislost. Pøedstavuje se neustálou potøebou budovat na¹e povinnosti, ve kterých je zanedbávání rodina, pøátelé, odpoèinek i spánek. Samozøejmì, jedná se o nápoj z faktù, ¾e je v¹e lidské. Workaholismus je proto jedna závislost, která není v kontaktu s rozpaky. A kdy je rozpoznat doma?

Workoholismus se vyznaèuje velkou potøebou nepøetr¾ité práce. Pacienti zacházejí s jakýmkoli libovolným okam¾ikem jako se smrtelným èasem. Pak mají nepohodlí a ¹patnou náladu. Oni jsou èasto uvízl v bezprostøedních kanceláøích po hodinách a bez volných dnù a dovolené. To je dùvod, proè opomíjejí rodinu, pøátelé také nemají ¾ádnou zábavu, ale nenesou své slabosti a zájmy. Velmi èasto je doprovázena neustálými bolestmi hlavy, nevolností, únavou a problémy s koncentrací a spánkem.

Aby byla léèba snadnìj¹í, stojí za to zjistit dùvody pro toto téma. Obvykle se jedná o typické perfekcionisty. Mají vysoké ambice a zále¾í na v¹em, co mají hrát jednodu¹e, velmi tvrdì, bez jakýchkoliv nedostatkù. Mnoho ¾en má také názor, ¾e workoholismus mù¾e být omezen na zku¹enost chybìjícího sebeúcty. Závislí lidé èasto mohli být v minulosti materiálními problémy a chtìjí svou funkci vyu¾ít moudøe, aby zvý¹ili své pøíjmy.

Psorilax

Workaholism, stejnì jako ka¾dá psychická závislost, má své vlastní negativní úèinky. Paradoxnì dochází ke sní¾ení efektivity a produktivity. Workaholics jsou pøepracovaní neustálým výkonem svých povinností, tak¾e si neuvìdomují situaci od posledního, ¾e prostì ztrácejí spoustu èasu, napøíklad, starají se o praxi a pøemý¹lejí o ka¾dém úkolu. Nejhor¹ím vedlej¹ím úèinkem je ztráta vlastní péèe, tak¾e závislí musí nutnì jít na dobrou psychoterapii.