Livstar mlynky

Máte èasto jíst mleté masové kulièky nebo ¹»avnaté tatar s vejci? Pokud ano, mo¾ná víte, jak pøipravit jídlo. Vlk do tìla, to znamená, ¾e ten, kdo upøednostòuje mlecí maso, nám umo¾òuje øezat a mleté maso. Maso v této formì je ideálnì vhodné pro druhé pokrmy místo obvyklých, neredukovaných kusù masa.

Kdy¾ jste nav¹tívili na¹i babièku, rozhodnì si pamatujete, kdy byla v tomto smìru tak malého stroje. Maso vydalo do krku a stroj je po dlouhou dobu vzal, a pak z nové èásti, aby uvolnil tìlo na pùvodní stranì, ne¾ jsme je tam polo¾ili. Také nás zasáhla skuteènost, ¾e bychom si na nì neudìlali prsty, proto¾e by to skonèilo velmi ¹patnì pro nás. Mohli bychom být stále znechuceni z pohledu toho, co vy¹lo z tohoto stroje. Nicménì, pozdìji s pøílohou oni jedli to.Vlci se v té dobì pou¾ívají ve stravovacích zaøízeních, napø. Restaurace, prostory, bary. Èerstvé zpracované tìlo je jedineèným faktorem. Je to ukázka na¹eho domova.Tradièní vlci se také dnes pou¾ívají. Mohou být napájeny elektøinou nebo fyzickou silou. Tento dal¹í je ov¹em levnìj¹í, nebo výhodnìj¹í? Vy¾aduje od nás fyzické úsilí. Toto èíslo v¹ak hraje svou jednoduchostí. Typický stroj je vyroben z výbìru øezání, který je umístìn na síti rùzných tlou¹»ek, kruhovým no¾em a no¾em. Hrdlo je místo, kde zpracováváme maso. Uprostøed vystupuje hlemý¾ï, díky nìmu¾ na¹e tìlo cestuje do místnosti, ve které je vystøi¾en. Vyrábí se stroje rùzných velikostí. Kdy¾ se domníváme, na jatkách bude obsahovat vìt¹í plochu ne¾ v následujících místech, proto¾e maso v nich je vyrobeno a pozdìji transportováno a dodáno do rùzných prostor. Právì tyto prostory mohou být výjimeènì nezávislé.