Kancelaosky poeitaeovy program

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl navr¾en tak, aby zlep¹il provozní efektivitu spoleènosti. Podle údajù výrobce, systém enova 365 získává více ne¾ osm tisíc na¹ich spoleèností!

Enova reaguje na potøebu tìchto podnikù.Multifunkènost zakoupí pro výbìr pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje ovládání a odèítání funkcí systému, tak¾e dùle¾ité zku¹enosti z lehké verze a¾ po pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Pracuje s platformou Windows 7 a vy¹¹í a umo¾ní vám ji pou¾ívat na tabletu.Dal¹í dostupné verze jsou umìní na smartphonu nebo prostøednictvím webového prohlí¾eèe.Systém umo¾òuje plnou péèi a výbìr úkolù.Operátoøi jsou pøidìleni z úrovnì aplikace. Fáze implementace úlohy, která by mìla být v¾dy ovìøena. Díky tomu se èinnost zastaví a najdu ztracené dokumenty.

Systém enova je nabízen ve tøech variantách.1. Standardní nákup licencí - stává se kvalitou klienta spolu s návrhem na jeho aktualizaci. Ideální volba pro spoleènost s nápovìdou nebo leasingem.2. Pronájem softwaru - cena je absorbována v pøípadì poplatkù za pou¾ívání vybraných systémových modulù. Zajímavý pøípravek pro malé a malé firmy.3. Pronájem stylu a infrastruktury - celá slu¾ba je dosa¾ena dodavatelem. Prvky jsou pronajaty spoleènì se serverem, aktualizacemi a zálohami. Tento systém je urèen k pou¾ití ihned & nbsp;! Ideální øe¹ení pro strupy, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Systém enova je postaven spoleèností Soneta sp. Z o.o.Spoleènost byla navr¾ena v roce 2002 a díky vyu¾ití odborných informací a správné slu¾by dosáhla tr¾ního úspìchu.Posláním spoleènosti Soneta je produkovat software, který pracuje, ¾e pøátelé a zákazníci mají nejvy¹¹í energii v pou¾ívání informaèních technologií, které jsou nezbytné k dosa¾ení obchodního úspìchu.Jméno je spoleèensky zamìstnáno a posiluje instituce jako "Wiosna" nebo "Mimo Znny Dymnej".