Gastronomicky krajee

Zelí se dr¾í nápojù z nejatraktivnìj¹í zeleniny. Má øadu nutrièních a imunizaèních vlastností, jako jsou: vitamíny ze ¹koly B, vitamín C, A, E, K. Stejnì jako vápník, draslík, hoøèík, kyselina listová. To je dùvod, proè stojí za to mít zelí drcení zaøízení, které usnadní proces pøípravy jídel. Kapustová øezaèka má krátkou cestu k nakrájení zelí, která bude pou¾ita k pøípravì rùzných druhù salátù a salátù, stejnì jako horké pokrmy.

Zelí øezaèka je nezbytná pøi výrobì velkého mno¾ství zelí pro okyselení. Odstranìné a rozkrájené zelí se umístí do her ve vhodné nádobì, napø. V hlavì. Jeho jednotlivé role vrstvené strouhaným mrkví, sypané soli, jako¾ i pøidanými bobkovým listem a novým koøením. Nakrájené zelí, které je tímto zpùsobem zaji¹tìno a zaji¹tìno, je fermentované a okyselené. Po okyselení je základní slo¾kou bigosù, zelí polévek a salátù. Mandolína & nbsp; funguje dobøe Kongregace vý¾ivy podnikù, restaurací, a» u¾ jako malý polí domácích zaøízení, kde se ka¾dý den jsme ¹anci trhat zelí dostateèné dávky urèené k pøímé spotøebì. Zelí je zelenina, která napomáhá mnoha zdravotním nehodám. Pak se asi náhoda, ¾e brání anémii, zvy¹uje celkovou imunitu, léèí nemoci kloubù, zabraòuje otoky. A také poskytuje estetický pohled na vlasy, nehty a kù¾i. Nedávné studie ukazují, ¾e zelí má vlastnosti, aby se zabránilo rozvoji rakoviny reprodukèních orgánù, ale pak i osoby, a jako mu¾. Kapustová ¹»áva má zvlá¹tní vlastnosti, které nejen posilují tìlo, ale také zlep¹ují chu» k jídlu. Je v¹ak tøeba pøipustit, ¾e lidé nemohou jíst tuto zeleninu. Také lidé, kteøí se potýkají s onemocnìními, které nemohou tolerovat pikantní pokrmy, nemohou. & Nbsp; pro velkou èást populace získané zelí drtièe mù¾e motivovat ke ètení zelí v nabídce jako konkrétnìj¹í domova. Zvlá¹tì, ¾e je pak nízkokalorický efekt.