Fiskalni pokladny

Registraèní pokladny jsou potøebné pro malé firmy, které nabízejí na¹e produkty jednotlivým zákazníkùm, vèetnì malých obchodù, kolotoèù, kioskù apod. V tìchto odvìtvích stále nacházejí jednokomorové nízkorozpoètové pokladny. Jsou stále levné, praktické a funkèní fiskální kvóty. Jejich fungování je pøedev¹ím registrace zále¾itostí a vystavení dokladu zákazníkovi jako potvrzení o koupi.

To vám umo¾ní snadno ovládat jméno a zkontrolovat své pøíjmy. Malé fiskální prostøedky obvykle nepøedstavují velmi slo¾ité funkce, pokud se jedná o úspìch systémových pokladen, které mù¾eme pøicházet v supermarketech. Stále èastìji v¹ak nabízejí dal¹í typy pokladen mo¾nost pøipojení èteèky èárových kódù nebo terminálu platební karty zvlá¹».

Výbìr pokladnyLevné pokladny se pohybují od 500 PLN do zhruba 1700 PLN. Na námìstí je mnoho producentù, kteøí prodávají velmi tì¾ký výbìr. Je tøeba si uvìdomit, ¾e pøi výbìru pokladny byste se mìli vrátit k záruce i ke slu¾bì. Je to dobré, kdy¾ byt, ve kterém si koupíme fiskální zaøízení, nabízí i servisní slu¾bu. Pøi výbìru pokladny je stále dùle¾itá pohodlí práce, tj. Pokladna by mìla obsahovat velké tlaky a trvalý podsvícený displej. Navíc pøed nákupem stojí za to zjistit, jak je papírová páska napájena, proto¾e se v¾dy odehrává v témìø vhodné souèásti a obvykle je tøeba ji rychle mìnit.

Jaké podmínky by mìly splòovat?Fiskální pokladna by mìla splòovat v¹echny po¾adavky ministerstva financí také na vyu¾ití speciálních funkcí, jako je zpracování jiných mìn nebo tisk jasných názvù produktù. Samozøejmì, pokladna by mìla vyøadit NIP spoleènosti ze v¹ech pøíjmù. Vzhledem k tomu, ¾e existujeme v Evropské unii, by mìla být pøipravena i na¹e nová pokladna, av¹ak zákazník mù¾e být povinen zaplatit v mìnì euro a nejèastìji i levné nízké fiskální èástky mají ¹irokou pøipravenost pøijímat platby v eurech. To je také nesmírnì dùle¾ité, proto¾e Polsko mù¾e kdykoli jít na euro. Kromì toho by mìla být pokladna pøizpùsobena pozici jiným zaøízením, jako je èteèka kódu, poèítaè, dodateèný displej, terminál, zásuvka na peníze nebo tyto váhy.