Dotykova obrazovka 32 palcu

GASTRO POS je program, který umo¾òuje okam¾itý a intuitívní prodej, pøipravený v nìkolika krocích dotykovou obrazovkou. Kolik zajímavého organismu na trhu s gastronomií se tì¹í uznání vedoucích restauraèních kuchaøù. Jeho intuitivní slu¾ba se podílí na praxi èí¹níkù a to také usnadòuje výcvik nových lidí.

Díky velmi dobrému, intuitivnímu provozu nepotøebuje bohaté a èasovì nároèné ¹kolení a velmi pøístupný zpùsob pou¾ívání dotykové obrazovky, integrovaný s velkým mno¾stvím funkcí, bude fungovat skvìle v jediné i gastronomické stavbì.

Individuální výbìr funkcíDíky mnoha funkcím a modulùm GASTRO POS je velice náchylný systém, který vstoupíme na trh. V závislosti na profilu místa, nebo v té dobì je to bar, hospùdka a dokonce i restaurace, mù¾ete pøizpùsobit a pøizpùsobit mo¾nosti, které budou nejvíce prospì¹né va¹im potøebám.

bezpeènostPøihlá¹ení k na¹im zamìstnancùm zadáním jedineèného kódu, otisky prstù nebo pomocí magnetické karty umo¾òuje plné sledování jeho èasu i efektu, který generuje. V závislosti na pozici mù¾ete také nastavit zobrazení mo¾ností tak, aby byly pøizpùsobeny autoritì jednotky, napøíklad èí¹ník vidí pouze tr¾by, mana¾er vidí prodeje a vystavování faktur, zamìstnavatel má kontakt na kompletní mo¾nosti. GASTRO POS vám umo¾òuje omezit ztrátu prostorù a zvý¹it zisky. Posgastní program také usnadòuje fakturaèní slu¾by v gastronomii.

Výhody programu:

dotyková obrazovka s nìkolika kliknutími;pøizpùsobení obrazovce va¹im potøebám;kontrola faktur a pøíkazù;transparentnì navr¾ená vykostìná obrazovka;obrazová prezentace místnosti;usazování èí¹níka po celou dobu;úspora pracovní doby;¾ádné potí¾e s úpravou jídel;dodr¾ování kuchynì;kontrola pøíkazù a úètù;flexibilní tvorba cen;kontrola stanovených slev;kompatibilita s hotelovými metodami a zaøízeními pro speciální operace.