Doktor a pokladna 2015

Rok 2015 pøinesl zmìny pro lékaøe, kteøí vedli ekonomickou kampaò. Od 1. bøezna loòského roku v témìø v¹echny úøady objevily ELZAB pokladen mini napø. Bylo zapotøebí Lékaøi clearing v¹ech pacientù pøíjmy ewidencjonowaæ pro slu¾bu tohoto pokrmu. Pøes protesty lékaøské øádovì ministra v my¹lence pokladen byly zavedeny v akci.

Bylo tvrzeno, ¾e náv¹tìvy domova by byly nesmírné a lékaøi v dùchodu by byli vylouèeni kvùli potí¾ím s pokladnou. Stí¾nosti se ukázaly jako ¹patné. Pokladní prodejci nabízejí jak malá, mobilní zaøízení v blízké nabídce, tak i ¹iroká pro catering a maloobchod. Není dùle¾ité a pøijmout prohlá¹ení, ¾e pokladna je jemná. Pøíkladem samozøejmì mù¾e být lékaøská pomoc. Lékaø, který nabízí záchranné slu¾by, staèí pou¾ít 2 nebo 3 pozice na èástku. Dal¹í povinností je pouze tisk denní a mìsíèní zprávy. Pøezkoumání pokladny musí provádìt také ka¾dé dva roky autorizovaný servisní technik.

Podle platné vyhlá¹ky ministra financí jsou povinny zavést registraèní pokladny nejen kanceláøe lékaøù, ale i pro druhé odborné skupiny, které mají tyto nástroje od loòského roku, nemáme smysl pro obrat mimo jiné:- právníci,- úèetní,- mechanika automobilù,- kadeønictví,- kosmetièky.

Platná právní úprava vypr¹í dne 31. prosince 2016. S nejvìt¹í pravdìpodobností v roce 2017 v¹ichni podnikatelé, kteøí prodávají a poskytují slu¾by situaci fyzických osobneprovádìjte firmu. Podle ministerstva financí je to absolutní zpùsob, jak jít s bì¾ným prostorem v oblasti obchodu a pomoci.

To je otázka, zda v pøí¹tích letech a bude silný, aby ze slevy na nákup hotovosti. V souèasné dobì zvy¹uje 700 PLN. Mù¾e být pou¾ito v¹emi, kteøí nainstalovali pokladnu v názvu a správnì oznámili daòovému úøadu. Daòový úøad má k dispozici ¾ádost o vrácení èástky 700 PLN na 30 dní. Nebo budete v následujících letech moci vyu¾ít aktuální pomoc, vysvìtlí vám, jak ministerstvo zveøejní nové naøízení.