Ditsky psycholog jaworzno

Pokud se narodíme, ¾e dítì vzhledem ke svému vìku nepotøebuje psychologickou podporu, máme velké chyby. Není pravda, ¾e se psychologické problémy objevují u dospìlého mu¾e. Takové plánování je typické. Dìti také potøebují podporu, aby se vyrovnaly s výzvami, které jim ka¾dodenní ¾ivot pøedstavuje.

Catch Me, Patch Me!

Kdy¾ dítì okam¾itì jede k odborníkovi, neberte to jako ni¾¹í kvalitu. Rozhodnì to nedoká¾eme. Dítì musí mít pocit, ¾e nás má rád, ale ve v¹ech je pøijímá. A konzultace s ním u lékaøe, co¾ je dìtský psycholog Krakov, je jen výsledkem na¹í péèe a skuteènosti, ¾e s ním plánujeme jednat. Pokud má dítì pocit, ¾e náv¹tìva nevede k tomu, aby vypadal hùøe v jeho vlastních oèích, on nebo ona se døíve otevøe spolupráci s psychologem. Proto je nesmírnì dùle¾ité získat maximální úèinky terapie.

Jak mám jít k psychologovi se svým dítìtem? Jakýkoliv druh chování, který není v blízkém snímku správný, jakékoli poruchy, které si v¹imneme, je tøeba konzultovat s lékaøem. Má-li napøíklad dítì ¹patné vztahy s bratry a pøáteli ve vìdì, nebo se bojí jít do vìdy vùbec, pak bychom mìli reagovat. Pamatujte, ¾e takové postoje nejsou normální, ale patologické. Není to jen to, ¾e se dítì pøestane mýlit, ale toto zvy¹uje jeho du¹evní problém. Nenechme je podkopávat. Zkusme najít pøíèinu. Ne sám, proto¾e to nelze udìlat. Nemáme k tomu ¾ádné záva¾né predispozice. Ale jen tím, ¾e nav¹tívíte lékaøe.

Pøi výbìru psychologa na konferenci pro na¹e dítì v¾dy hledejme èlovìka, který je nyní dobrým a pøátelským pøístupem. Atmosféra, kterou psycholog dìlá v úzké kanceláøi, má obrovský význam pro úèinky setkání. Dítì se s ním musí cítit dobøe. Musí v psychologovi najít ¹tít proti ¹patné lásce, ve svém prostøedí také dosáhnout bezpeènosti. Musí si vzpomenout na pocit, ¾e cokoliv øekne, psycholog bude le¾et na jeho vùli spojit ho.