Ceny registraenich pokladen

Tlumoèníci obvykle pøekládají cizojazyèné výslovnosti do národního jazyka a pouze vybraní mohou pou¾ívat druhý jazyk natolik dobøe, aby mohli vzít svùj mateøský jazyk. Nìkdy pøi vìt¹ích konferencích nebo obchodních jednáních je mo¾né, ¾e pøekladatelé nepøedstavují v¹echny potøebné jazykové kombinace, napøíklad místo, kde nìmecký pøekladatel pøekládá nìmeckého mluvèího do angliètiny a pøekladatel anglického jazyka pak provádí pøeklad øeèi do jazyka srozumitelného pro nové úèastníky akce. Je to poslední technika bì¾nì oznaèovaná jako ¹tafeta - nepøímý pøeklad pøes jiný cizí jazyk.

Pod názvem pivot se rozumí pøekladatel, který se podílí na projednávaném postupu, který pøekládá pro nové pøekladatele èlánek do jazyka srozumitelného pro vlastní simultánní tlumoèníky. Tito pøekladatelé mají marketingová práva známá jako retour, a proto pøeklady z mateøského jazyka do jiného aktivního jazyka. Pokud je ménì známý jazyk pouze pasivní nebo se pøekládá pouze na jeden nebo dva pøekladatele, pak pøekládají z diskutovaného jazyka do jednoduchého aktivního stylu, který pak funguje jako pivot pro ostatní pøekladatele z nových kabin. Díky nepøímé pøekladatelské technice jsou konference mo¾né s malým poètem jazykových kombinací a ¹etøí peníze.

Nevýhodou metody relé jsou zvý¹ené riziko chyb pøi pøekladu z rùzných pøekladù, stejnì jako významný rozdíl v èase mezi výskytem mluvèího a okam¾ikem sly¹ení koneèného pøekladu pøíjemci. Odborníci z kanceláøí tlumoèníkù ve Var¹avì si v¹imnou, ¾e je to velmi obtí¾né, zejména kdy¾ mluvèí mluví nebo prezentuje nìco bìhem øeèi. Poslední z nich má také neúmyslný komiksový efekt, kdy¾ polovina divákù odmìní øeèníka potleskem, proto¾e ji¾ sly¹eli konec øeèi, zatímco druhá polovina publika tak èiní jedním zpùsobem, i kdy¾ jen se zpo¾dìním zpùsobeným pozdìj¹ím poslechem individuálního stylu.