Centralni vysavae poznan

Úklid velkého, víceúrovòového domova má vá¾nou a dlouhou výzvu. Dal¹ím problémem je pøeprava vysavaèe za ním, jeho upevnìní a opìtovné pøipojení k bytech, cyklická výmìna sáèkù. Pøi èi¹tìní vzniká znaèné mno¾ství prachu a hluku.

Øe¹ení v¹ech tìchto nepøíjemností je instalace centrálního vakua. Zaøízení získávají stále vìt¹í popularitu jak v Polsku, tak i ve svìtì. Navzdory tomu, ¾e mnoho ¾en není posledním patentem pøesvìdèeno, je to standard ve velkém poètu novì postavených domù. Lidé, kteøí stále nemají centrální vysávání, by mìli o tomto øe¹ení naprosto pøemý¹let.Provoz celé instalace je mimoøádnì pøirozený. Centrální jednotka vytváøí podtlak. V procesu sání prachu a neèistot z místností pøes instalované kabely se dostanou do komory v centrální formì. Vzduch se pak filtruje z prachu a roztoèù a provádí se mimo budovu.Mnoho ¾en, které toto øe¹ení pøekvapí, se obává, ¾e návrh centrální instalace vysávání ovlivní zmìnu konstrukce domu. Lidé se samozøejmì mýlí. Dùm mù¾e být vybaven centrálním vysáváním ve v¹ech fázích výstavby. Nejvýhodnìj¹í pøístup je pravdìpodobnì na objednání v místì stavby domu. V takových pøípadech budeme schopni zajistit sací hrdla ve vhodnì zaruèující mo¾nosti a bez kolizního umístìní vodièù. Díky tomu budeme schopni minimalizovat stavební práce potøebné pro splnìní nejoblíbenìj¹ích, jako napø vrtání v hranicích a stropech, pøíprava brázd nebo krytin.Instalace centrálního vysávání není nákladná, pokud ho budeme stavìt bìhem výstavby domu.