C eda oblast na trhu prace v polsku

Ministerstvo financí pøijímá rùzné formy ke sní¾ení ¹edé zóny a vymáhání øádných plateb. Stará sociální kampaò podporující poptávku spotøebitelù po obdr¾ení úètenky po zakoupení zbo¾í nebo slu¾by je stejná. Je tì¾ké øíci, jak spolehlivá je tato aktivita: Poláci pova¾ují celé období spí¹e za svého soupeøe, ne¾ za spojence, tak¾e jsou pøipraveni vzdát se stvrzenky, ani¾ by ji museli odevzdat. Neplánujeme si zvyk odkládat v¹echny dokumenty, abychom se k nim mohli kdykoli vrátit, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi Skandinávci.

Fiskální pøíjem je pro nás dal¹í, zbyteèný papír, který bude vrhat na¹e kapsy. Proè si uchováváte úètenky, jsou jednou vyti¹tìny na takovém dokumentu a takovým inkoustem, ¾e po dvou týdnech nemù¾ete vidìt, co bylo pùvodnì øeèeno?Mù¾ete mít pochybnosti o úèinnosti tohoto typu akce, ministerstvo se dostalo do plánu, který ji¾ v povaze Polákù vystøelil velký, nebo loterie. Po nákupu minimálnì 10 PLN a pøevzetí úètenky z tiskárny novitus hd e by se ka¾dý mohl zaregistrovat na internetové stìnì a zapojit se do loterie. Výherce loterie samozøejmì nav¹tívila veøejná televize.Myslím si, ¾e takové akce si pamatují mnohem více smyslu, ne¾ opakování na nudu, „vezmìte si fiskální pøíjem, nenechte mì od vás ukrást“. Poláci se jim nelíbí, pokud se uèí - je to nejzøejmìj¹í charakter na¹eho charakteru. Metoda stick není pro nás nejlep¹í - komunistické rady se o ní dozvìdìly, proto¾e opozice se proti represím nerozptýlila, ale konsolidovala a vrhla poslední vítìzství. Mrkev se pøipravuje na práci daleko od hùlky, jako je nadìje na vítìzství v autì.Sam se cítila pøítomna na jiné kù¾i, kdy¾ jsem nakupovala v hypermarketu, dostala jsem kartu, která bude pou¾ívat body za ka¾dý zakoupený produkt. Potom bylo dùle¾ité pøevést problémy na materiální ceny. Sna¾il jsem se samozøejmì nakupovat v moderním obchodì, i kdy¾ jsem se k nìmu musel dostat asi tøi kilometry. Poté, co jsem si uvìdomil, ¾e za úèelem získání hodnotné ceny, musím nakupovat v souèasném oboru ji¾ mnoho let. Opravdu pracuji na pøíslibu Polákù za tuto cenu.