Bezpeenostni osvideeni eleznieniho dopravce

Zvlá¹tní pomoc je zapotøebí ke ètení zaøízení, které bude pracovat v nejtmav¹ích podmínkách. Není dùle¾ité, jestli se má práce znièit v pou¹ti nebo v centru agresivních chemikálií. Stávající miniaplikace musí být vidìt sto procent.

Atex baterkaExkluzivní výrobky øady exkluzivních výrobkù jsou baterky. Svítidla s evropským bezpeènostním certifikátem. Atex baterka funguje dobøe v hasièských týmech, za podmínek zvý¹ených teplot a kouøe, co¾ omezuje viditelnost. Svìtelné zdroje ve vztahu ke struktuøe mají nìkolik svìtelných zdrojù. Hlavní proud, s bílým svìtlem, nezmìní barvy osvìtlených terèù as vysokým stupnìm zamìøení clusteru. Boèní panel diod poskytuje rozptýlené svìtlo a nìkolik intenzivních. Navíc (volitelnì jsou vybaveny segmentem optických vláken, který se pou¾ívá k osvìtlení tì¾ko dostupných mezer. Plné nabití baterie umo¾òuje nepøetr¾itou pozici za devìt hodin a souèasná niklmanganová baterie se nenabíjí nabíjecí pamìtí. Po návratu do základny trvá nabití baterie a¾ tøi hodiny. Balíèek obsahuje auto a sí»ovou nabíjeèku.

Trvanlivost skøínìMìli by vzít chemické záchranné útvary, proto¾e tìlo baterku odolává støetùm s takovými agresivními chemikáliemi. Kyseliny a pravdy je nepøekonají. Dokonce i Butanon je volná pøíle¾itost, a tedy i materiál pou¾itý k pøípravì pøípadu. Fortron, o nìm, je maximální odolný polymer. Polyfenylsulfid se nerozpou¹tí v ¾ádném rozpou¹tìdle a¾ do dvou set stupòù Celsia. Teplota, pøi které si zachovává své nevýhody, dosahuje dvì stì ètyøicet stupòù Celsia a krátkodobì a¾ dvì stì sedmdesát stupòù. Je charakterizována spontánní hoølavostí. Pøesto je dùle¾ité, aby síla byla ménì o kov. Nízká absorpce vody znamená, ¾e by mìla být pou¾ita v zaøízeních pracujících ve vlhkém prostøedí.Dùle¾itým prvkem pro utváøení týmù ve vý¹kách je stav hlavy, který brání vývoji objektu. Po pádu zpomaluje rotaèní pohyb, který zabraòuje pádu z plo¹in nebo hloubce. Ergonomický, zjednodu¹ený stav a neklouzavý povrch èiní pochodeò ideální v ruce.