Adny proudovy proud

Velmi èasto, kdy¾ se nakupování dostane do rùzných typù nákupních center, udr¾uje v¹echny nad tím, co chcete koupit. Je v¹ak také pravdìpodobné, ¾e kdy¾ bude v centru, budou plány potlaèeny náhlým nedostatkem elektøiny. V okam¾iku, kdy se celá skladi¹tì vrhne do tmy, ne ¾e by selhala nouzová dodávka energie. To výjimeènì je naprosto nemo¾né pøedvídat, jak se k takové formì dostane. Osvìtlení mù¾e èasto zcela neoèekávanì selhat a pak je dùle¾ité, aby lidé, kteøí se na budovu dívají, mohli co nejdøíve dostat ven venku.

Proto je zvlá¹tní, kdy¾ pøijmeme dùvod, proè v nových zdrojích a nákupních galeriích je to, ¾e jakýkoli materiál je podmínìn pøístupem k jinému zdroji energie. Takové body jsou nìkdy aktivní a¾ do pozdních noèních èasù, a kdy¾ nedojde k elektøinì krátce po tmì, tak její chod nebude bez pov¹imnutí. V chuti náhlého ponoøení do temnoty mu¾i mohou zpùsobit pocity panice a strachu. Proto je dùle¾ité, aby v ka¾dém objektu byly k dispozici nouzová svítidla pøi individuálním nouzovém osvìtlení.

Upozoròujeme v¹ak, ¾e pøítomnost takového svìtla bude v mimoøádnì nesnesitelných situacích nepostradatelná. Mluvím zde o údaji o výskytu po¾áru v oblasti objektu. Aby mohlo co nejdøíve vypadnout z budovy, takové nouzové osvìtlení chce ¾ít v profesionálních èástech a je pøipraveno k uzavøení kdykoli. Od cesty a¾ po poslední, které mohou obsahovat hoølavé materiály, je velmi dùle¾ité, aby takové osvìtlení vedlo co nejrychleji k evakuaèním øe¹ením.

Díky tomu se v¹ichni lidé, kteøí se shromá¾dili v obchodním prostøedí nebo ve zbývajícím zaøízení, budou moci zanechat obsazený prostor po dobu jedné hodiny tak, aby se nikdo nemohl bránit. Bude to výjimeènì mo¾né, kdy¾ se spoleènì s konstrukcí nouzového osvìtlení zobrazí piktogramy, které vám uká¾ou, kam jít ven.